VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

22 BIM

BIM is het delen van informatie tussen de verschillende bouw- en productiepartners. Hiervoor zijn echter wel duidelijke afspraken nodig over het proces, de betekenis van informatie, de vorm, de uitwisseling en het formaat. Vanuit de VMRG zijn er een BIM Uitvoeringsplan en BIM Protocol ontwikkeld die aansluiten op de reeds bestaande documenten vanuit de Bouw Informatie Raad (BIR).

Dit VMRG Model BIM Uitvoeringsplan is mede gebaseerd op: 
- ISO 19650-1 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles; 
- ISO 19650-2 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of assets; 
- ISO 29481-4 Building information models -- Information delivery manual -- Part 2: Interaction framework. 

Deze normen zullen waarschijnlijk ook worden geaccepteerd als Europese EN-normen, die vervolgens door de nationale normalisatie-instituten van de EU-lidstaten moeten worden overgenomen. Door hierop te anticiperen, sluit dit Model BIM Uitvoeringsplan bij voorbaat aan op de Europese normalisatie en regelgeving op het gebied van BIM. Tevens is hiermee bereikt dat dezelfde BIM-concepten en begrippen worden gebruikt als in andere Europese landen (zoals o.a. Duitsland, de UK en de Scandinavische landen).

Het Digitale Bouw-, Beheer- en Gebruiksproces

22.1 BIM Uitvoeringsplan

Het BIM Uitvoeringsplan is om succesvolle toepassing van BIM in een het project te borgen. In het Uitvoeringsplan zijn de afspraken vastgelegd die de projectpartners hebben gemaakt (en nog zullen maken) om tenminste op de BIM-levermomenten te voldoen aan de informatiebehoeften van de opdrachtgever (OG). De OG definieert deze levermomenten (data drops) en bijbehorende informatiebehoeften. Het BIM Uitvoeringsplan is/wordt opgesteld door de BIM Regisseur voor het project. De BIM regisseur wijst – indien van toepassing – een centrale BIM-coördinator aan.

Ieder bedrijf dat (of iedere discipline die) deel uitmaakt van het ontwerp- en/of uitvoeringsteam, benoemt een eigen bedrijfsinterne BIM Coördinator voor het project. Deze bedrijfsinterne (of discipline-) BIM Coördinatoren communiceren direct met de BIM Regisseur en/of de centrale BIM coördinator en leveren vanuit de eigen discipline inbreng in dit BIM Uitvoeringsplan. De BIM Coördinatoren zijn ervoor verantwoordelijk dat de input van hun bedrijfsinterne projectteams wordt geleverd conform de afspraken uit dit BIM Uitvoeringsplan. 
De afspraken, eisen en aanbevelingen uit dit BIM Uitvoeringsplan zijn op alle partijen van toepassing die betrokken zijn bij het produceren, gebruiken, controleren of raadplegen van BIM-informatie binnen dit project, inclusief de opdrachtgever en eventuele gebruikersorganisaties. 
Wanneer om welke reden dan ook wijzigingen in vastgestelde (BIM-)afspraken noodzakelijk zijn, zal de BIM Regisseur zich inspannen om consensus te bereiken over de gewijzigde afspraken alvorens ze door te voeren in het BIM Uitvoeringsplan.

Het BIM Uitvoeringsplan is gerelateerd aan de contractuele bepalingen met betrekking tot BIM (in casu het BIM Protocol en de ILS), maar maakt zelf geen deel uit van de contractdocumenten. Bij eventuele discrepanties tussen het BIM Uitvoeringsplan en de contractdocumenten, prevaleren de contractdocumenten. 
Het actuele BIM Uitvoeringsplan is hier te downloaden.

22.2 BIM Protocol

Het BIM Protocol maakt deel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Het BIM Protocol bevat informatie en voorwaarden aanvullend op de Overeenkomst ten aanzien van de verplichtingen en aansprakelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) met betrekking tot te leveren BIM-modellen en/of -data, alsmede het gebruik en het eigendom van die modellen en/of data. Het actuele BIM protocol is hier te downloaden.

22.3 Informatie Leveringsspecificatie (ILS) Gevel

Een ILS omvat heldere afspraken over het uitwisselingsformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie voor gevelproducten. De ILS Gevel heeft tot doel informatie over gevelproducten vanuit prestatiemodellen en productiemodellen gestructureerd en eenduidig uit te kunnen wisselen. De ILS Gevel heeft betrekking op ramen, deuren, vliesgevels en enkelvoudige gevelbeplating en moet toepasbaar zijn voor alle partijen aangesloten bij de VMRG.

De ILS Gevel is hier te downloaden.
De hand-out ILS Gevel is hier te downloaden.