VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

23 Interne Kwaliteitsbewaking

23.1 Inleiding

De interne kwaliteitsbewaking (IKB) van de producent dient in ieder geval aan de eisen volgens de geharmoniseerde Europese productnormen op peil te zijn, teneinde te waarborgen dat het door hem geleverde product bij voortduring aan de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen zal voldoen.

De beoordeling van het interne kwaliteitsbewakingsysteem in het kader van het VMRG Keurmerk omvat in ieder geval:
a. De aanwezigheid in de organisatiestructuur van een functionaris die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem;
b. De aanwezigheid en het up to date zijn van documentatie van de in geproduceerde gevelelementen verwerkte profielsystemen, waarvan de geschiktheid voor verwerking in gevelelementen moet kunnen worden aangetoond;
c. De aanwezigheid en het up to date zijn van ITT-rapporten;
d. De aanwezigheid en het functioneren van het IKB-schema;
e. De meet- en onderzoekfaciliteiten, de kalibratie en staat van onderhoud van het machinepark;
f. Beheer van merken en productidentificatie
g. De registratie van meet- en onderzoeksresultaten verkregen van de interne kwaliteitsbewaking en de resultaten zelf;
h. Correcte afhandeling van producten met gebreken;
i. De procedure van corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
j. De procedure voor de afhandeling van klachten.

23.2 Schema Interne Kwaliteitsbewaking

De producent dient te beschikken over een schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema) opgesteld volgens het VMRG model handboek en samen met relevante procedures vastgelegd in een productiehandboek.

Aspecten die in het productiehandboek met betrekking tot het beheersen van het productieproces dienen te zijn opgenomen zijn onder andere:

 • Voorselectie van bedrijven die laksystemen in onderaanneming op onderdelen aanbrengen;
 • Ingangscontrole van de halffabricaten;
 • Procesbewaking tijdens de productie, met (werk-) instructies voor de (veilige) bediening en het onderhoud van het machinepark;
 • Beoordeling van het eindproduct en verificatie van de vereiste prestaties in verband met de toepassing;
 • Procesbewaking tijdens de montage;
 • Registratie van meetmiddelen en hun kalibratiestatus, met werkinstructies voor kalibratie voor zover i.v.m. de juiste uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk;
 • Klachtenregistratie;
 • Afhandeling van producten met gebreken;
 • Werkinstructie t.b.v. het merken van gevelelementen i.v.m. de vereiste identificatiecode.

23.3 Productiehandboek

Het productiehandboek dient, met inbegrip van het IKB-schema als bedoeld in 23.2, teneinde menings- en interpretatieverschillen te voorkomen, volledig, duidelijk en eenduidig alle gegevens te bevatten die voor een correcte productie van de in de productie vervaardigde gevelelementen belang zijn.

Fabricage dient altijd plaats te vinden aan de hand van systeemhandboeken en procedures in een productiehandboek of in geval van eigen of door derden ontwikkelde nieuwe detaillering, aan de hand van productietekeningen en procedures. 

Hierin moet ten minste zijn vastgelegd de gegevens van:

 • Tot het profielsysteem behorende hoofdprofielen, hulpprofielen, slijtdorpels, etc. met de daarbij behorende omschrijving van de toepassing en kwaliteiten;
 • Type beglazingssysteem (binnen beglazing, buitenbeglazing, droge en/of natte beglazing);
 • Maximale afmetingen van de samen te stellen elementen en de daarin toe te passen onderdelen;
 • Koppelingsmogelijkheden tussen de onderdelen;
 • Verbindingen en koppelingen van (eventuele) inwendige en uitwendige verstijvingconstructies;
 • Beglazingsprofielen (materiaal en hardheid) met beglazingstabel waaruit de combinatie glaslijst en beglazingsprofiel afhankelijk van de toe te passen glas- of paneeldikte kan worden afgeleid;
 • Plaatsingsvoorschrift voor steun- en stelblokjes en de kwaliteit van de toe te passen materialen bij beglazing;
 • Systeem van ontwatering en beluchting van de glassponning en de raamsponning;
 • Dichtingssystemen voor naad- en sluitnaaddichtingen (binnen/buitendichting en/of midden/binnen dichting) en de kwaliteit en vorm van de toegepaste afdichtingsmaterialen;
 • Verbindingen en koppelingen van de profielen onderling;
 • Toepassingsvoorwaarden voor het type en/of soort hang- en sluitwerk.
 • Toepassingsvoorwaarden en aansluitdetails van ventilatieroosters, al dan niet voorzien van suskasten t.b.v. geluidwering (met gegevens omtrent de karakteristieke luchtgeluidsisolatie);
 • Voorschriften met betrekking tot plaats en aantal van sluitpunten, afhankelijk van de toepassing en gerelateerd aan afmetingen c.q. sterkte van het desbetreffende raam- of deurprofiel;
 • Maatregelen ingeval er sprake moet zijn van een bepaalde mate van inbraakwerendheid en/of geluidwerendheid;
 • Maatregelen ingeval er sprake moet zijn van een bepaalde mate van brandwering i.v.m. doorslag en overslag, alsmede de beperking van de ontwikkeling van rookproductie;
 • Maatregelen ingeval er sprake moet zijn van voorzieningen in een vluchtweg.

23.4 Richtlijn voor een 'Montagebestek'

Het montagebestek dient, teneinde menings- en interpretatieverschillen te voorkomen, volledig, duidelijk en eenduidig alle gegevens te bevatten die voor een correcte montage van belang zijn.

Onder de gegevens die een montagebestek dient te bevatten worden verstaan de aansluitdetails, de materiaal specificaties, de interne kwaliteitsbewakingprocedures en de verwerkingsrichtlijnen, noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de montage. Het montagebestek mag niet strijdig zijn met de inhoud van de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen.

Tot het montagebestek dienen bijvoorbeeld te behoren:

 • Een set, ten minste de relevante boven-, onder- en zij-aansluitdetails, standaard- dan wel projectgebonden aansluitdetails;
 • Veel voorkomende varianten in uitvoeringen van aansluitingen zoals steenachtige raamdorpelstenen en metalen waterslagen, een deurkozijn met zijlicht en een kozijn met onderpaneel dat voor het binnenspouwblad langs loopt;
 • Aansluitdetails van uitwendige verstijvingprofielen, zowel horizontaal als verticaal met details van de bevestigingen alsmede het verloop van de dichtingen ter plaatse van de profielen;
 • Een eenduidige en ondubbelzinnige specificatie van alle toe te passen materialen;
 • Beglazingsvoorschriften;
 • Een (of meer) ankerschema('s) met een bevestigingsvoorschrift met afkeurcriterium;
 • Verwerkingsvoorschriften, waarin ten minste instructies zijn opgenomen betreffende;

-    De opslag van elementen en materialen;
-    Het transport van de gevelelementen naar de gevelopening;

 • Voorschriften m.b.t. de te voeren kwaliteitsbewaking;
 • Specifieke voorschriften waaraan bij de montage voldaan moet worden, waaronder ten minste:

-    Aan te houden maximale en minimale voegmaten;
-    Aan te houden maximale en minimale verankeringsafstanden;
-    Voorgeschreven bevestigingsmiddelen (merk, lengte, h.o.h. afstand etc.);
-    Voorgeschreven bescherming en kwaliteit van stelkozijnen, bevestigingsmiddelen etc.;

 • Voorgeschreven ondersteuningen van de kozijnen.

Per project dienen aangepaste/aanvullende details voorhanden te zijn indien zij afwijken van of niet voorkomen bij de standaarddetails. Indien detaillering strijdig is met de criteria waarop de (standaard-)details beoordeeld moeten worden, dan dient de producent de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval dienen per project gevelaanzichten beschikbaar te zijn, waarop de plaats van de verschillende kozijntypen is aangegeven. Tevens dient ondubbelzinnig te zijn aangegeven (bijvoorbeeld op de gevelaanzichten of op aanzichten van elk element afzonderlijk), welk aansluitdetail op welke doorsnede van toepassing is.

Indien het contract met betrekking tot de uitvoering van de montage technische bepalingen bevat, dan worden deze als onderdeel van het montagebestek beschouwd en dienen zulke bepalingen aan het montagebestek toegevoegd te zijn.

Op de bouwplaats dienen de basisgegevens als vermeld in het (van toepassing zijnde gedeelte van het) standaard montagebestek aanwezig te zijn, eventueel aangevuld met specifiek op dat project betrekking hebbende zaken, zoals tekeningen, materiaalspecificaties en verwerkingsvoorschriften etc.). Deze basisgegevens tezamen vormen het zogenaamde 'projectgebonden montagebestek'.

23.5 Meetmiddelen

De producent dient te beschikken over ten minste de volgende (gekalibreerde) apparatuur ten behoeve van een goede uitvoering van de Interne Kwaliteitsbewaking:

 • Een (elektromagnetische-) laagdiktemeter (ferro c.q. non ferro) voor de ingangscontrole op de oppervlaktebehandelingen;
 • Een gekalibreerde schuifmaat;
 • Een gekalibreerde rolmaat van 5 meter;
 • Een proefkastopstelling met min. afmeting 2 x 2 m2 en gekalibreerde flowmeters wordt aanbevolen;
 • Voor bedrijven die zelf profielen samenstellen dient een proefopstelling met gekalibreerde meetmiddelen aanwezig te zijn voor het bepalen van de bezwijkwaarden bij belasting op afschuiving (T-waarde), overeenkomstig de bepalingsmethoden als vermeld in NEN-EN 14024 voor metalen profielen met thermische onderbreking.

23.6 Klachtenregistratie

De producent moet een klachtenboek bijhouden, waarin hij alle klachten registreert, die betrekking hebben op producten waarop het VMRG Keurmerk van toepassing is. In het klachtenboek dient per klacht te worden aangegeven op welke wijze analyse van de klacht heeft plaats gevonden en op welke wijze de klacht werd afgehandeld.