VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

23.3 Productiehandboek

Het productiehandboek dient, met inbegrip van het IKB-schema als bedoeld in 23.2, teneinde menings- en interpretatieverschillen te voorkomen, volledig, duidelijk en eenduidig alle gegevens te bevatten die voor een correcte productie van de in de productie vervaardigde gevelelementen belang zijn.

Fabricage dient altijd plaats te vinden aan de hand van systeemhandboeken en procedures in een productiehandboek of in geval van eigen of door derden ontwikkelde nieuwe detaillering, aan de hand van productietekeningen en procedures. 

Hierin moet ten minste zijn vastgelegd de gegevens van:

 • Tot het profielsysteem behorende hoofdprofielen, hulpprofielen, slijtdorpels, etc. met de daarbij behorende omschrijving van de toepassing en kwaliteiten;
 • Type beglazingssysteem (binnen beglazing, buitenbeglazing, droge en/of natte beglazing);
 • Maximale afmetingen van de samen te stellen elementen en de daarin toe te passen onderdelen;
 • Koppelingsmogelijkheden tussen de onderdelen;
 • Verbindingen en koppelingen van (eventuele) inwendige en uitwendige verstijvingconstructies;
 • Beglazingsprofielen (materiaal en hardheid) met beglazingstabel waaruit de combinatie glaslijst en beglazingsprofiel afhankelijk van de toe te passen glas- of paneeldikte kan worden afgeleid;
 • Plaatsingsvoorschrift voor steun- en stelblokjes en de kwaliteit van de toe te passen materialen bij beglazing;
 • Systeem van ontwatering en beluchting van de glassponning en de raamsponning;
 • Dichtingssystemen voor naad- en sluitnaaddichtingen (binnen/buitendichting en/of midden/binnen dichting) en de kwaliteit en vorm van de toegepaste afdichtingsmaterialen;
 • Verbindingen en koppelingen van de profielen onderling;
 • Toepassingsvoorwaarden voor het type en/of soort hang- en sluitwerk.
 • Toepassingsvoorwaarden en aansluitdetails van ventilatieroosters, al dan niet voorzien van suskasten t.b.v. geluidwering (met gegevens omtrent de karakteristieke luchtgeluidsisolatie);
 • Voorschriften met betrekking tot plaats en aantal van sluitpunten, afhankelijk van de toepassing en gerelateerd aan afmetingen c.q. sterkte van het desbetreffende raam- of deurprofiel;
 • Maatregelen ingeval er sprake moet zijn van een bepaalde mate van inbraakwerendheid en/of geluidwerendheid;
 • Maatregelen ingeval er sprake moet zijn van een bepaalde mate van brandwering i.v.m. doorslag en overslag, alsmede de beperking van de ontwikkeling van rookproductie;
 • Maatregelen ingeval er sprake moet zijn van voorzieningen in een vluchtweg.