VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

24 Gebogen (geïsoleerde) aluminium delen voor ramen, deuren en vliesgevels

24.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de aanvullende eisen opgenomen die gesteld worden aan gebogen (geïsoleerde) aluminium delen voor ramen, deuren en vliesgevels. Het betreft gebogen delen met een buitenradius van minimaal 10x breedte (afmeting evenwijdig aan de walsrichting) van het te buigen aluminium profiel, kleinere radii in overleg. Het plaatsen van een standaard glaslat bij gebogen delen met een radius onder de 500  mm is lastig. 

In overleg met de klant moet de primaire radius (binnen of buiten radius) afgesproken worden.

24.2 Voorwaarden voor het buigen (ingangscontrole buiger)

24.2.1 Wanddikte van de geleverde profielen

Projectmatig kunnen afspraken gemaakt worden over minimale wanddikte van de te leveren profielen.

24.2.2 Overlengte

De profielen moeten altijd geleverd worden met een overlengte om de profielen tijdens het buigen te kunnen vasthouden. De overlengte wordt bepaald door het profiel, het toegepaste buigprincipe en de gebruikte machine.

24.2.3 Thermische behandeling - Hardheid

Uitgegaan wordt van T6, met een hardheid van maximaal webster 12 (70 HB, of F22).

24.2.4 Klemming van profielen met thermische onderbreking

De profielen met thermische onderbreking worden bij voorkeur licht geklemd geleverd (T<12 N/mm). In dat geval moeten de profielen beschouwd worden als profielen van het type O overeenkomstig NEN-EN 14024. Als dit niet mogelijk is, moet dit overeengekomen worden met de buiger. Profielen voor gebogen glas elementen moeten zacht worden ingerold, een en ander in samenspraak met de buiger.

24.3 Voorwaarden voor gebogen delen (eisen waaraan de buiger moet voldoen)

24.3.1 Tolerantie op het contour van het gebogen product

De tolerantie mag op een willekeurig punt niet meer bedragen dan +/- 2 mm van het contour (gewenste radius).

Figuur 1. Tolerantie gebogen product

Screenshot-24.3.1-Figuur 1. Tolerantie gebogen product.png

Opmerking: Bij het coaten van grote overspanningen moeten voorzieningen getroffen die zorgen dat gebogen product zijn vorm behoudt.

24.3.2 Toleranties op dwarsdoorsnedeafmetingen van gebogen profielsecties

De toleranties van de volgende afmetingen zijn gespecificeerd in de relevante paragrafen.

Figuur 2. Definities afmetingen A, B, C, E en H

Screenshot-24.3.2-Figuur 2. Definities afmetingen A, B, C, E en H.png

A: wanddiktes behalve die welke de holle ruimtes omsluiten in holle profielen;
B: wanddiktes die de holle ruimtes omsluiten in holle profielen, behalve die tussen twee holle ruimtes;
C: wanddiktes tussen twee holle ruimtes in holle profielen;
E: de lengte van het kortere been van profielen met open uiteinden;
H: alle afmetingen behalve wanddikte.

24.3.2.1 Toleranties op de afmetingen H

Ten opzichte van het aangeleverde profiel geldt een tolerantie van +/- 2,5% op de afmeting H, zie figuur 2.

24.3.2.2 Plaatselijke vervormingen rechte doorsneden

De plaatselijke vervorming (f) wordt gemeten zoals in figuur 3 weergegeven. Toelaatbare plaatselijke vervorming: 0,5 mm ≤ f < 1% van W.

Figuur 3. Meten van plaatselijke vervormingen

Screenshot-24.3.2.2-Figuur 3. Meten van plaatselijke vervormingen.png

24.3.2.3 Plaatselijke vervormingen gebogen doorsneden

De plaatselijke vervorming (C) voor profielen met gebogen doorsneden, ten opzichte van de tekening van het profiel, wordt gemeten zoals in figuur 4 weergegeven. Toelaatbare plaatselijke vervorming: 0,5 mm ≤ C < 1% van W.

Figuur 4. Definitie van toleranties contour

Screenshot-24.3.2.3-Figuur 4. Definitie van toleranties contour.png

24.3.2.4 Torderen

Het torderen van het profiel (T) wordt gemeten, zoals weergegeven in figuur 5, door het profiel op een vlakke ondergrond te plaatsen, het profiel onder zijn eigen gewicht te laten rusten en de maximale afstand te meten op elk punt in de ontwikkelde lengte (lengte gemeten langs de gebogen vorm) tussen de onderzijde van het profiel en de ondergrond. Toleranties zijn in tabel 1 gespecificeerd als functie van de breedte W en de ontwikkelde lengte L van het profiel.

Figuur 5. Torderen profiel

Screenshot-24.3.2.4-Figuur 5. Torderen profiel.png

 

Tabel 1. Toleranties torderen

Screenshot-24.3.2.4-Tabel 1. Toleranties torderen.png

24.3.2.5 Haaksheid

De afwijking van een bepaalde hoek wordt gemeten zoals weergegeven in de figuur 5. De toleranties (Z) voor rechte hoeken (90°) zijn zoals gespecificeerd in tabel 2 als functie van profielbreedte W. De maximaal toegestane afwijking voor andere hoeken dan recht (niet 90°) bedraagt ± 1°. In het geval van ongelijke zijdelengtes zijn de toleranties op haaksheid van toepassing op de kortere zijde van de hoek, d.w.z. het is gemeten vanaf de lange zijde.

Figuur 6. Bepalen haaksheid van een rechte hoek

Screenshot-24.3.2.5-Figuur 6. Bepalen haaksheid van een rechte hoek.png

 

Tabel 2. Tolerantie haaksheid van rechte hoeken

Screenshot-24.3.2.5-Tabel 2. Tolerantie haaksheid van rechte hoeken.png

24.4 Toleranties op elementniveau (ramen, deuren en vliesgevels)

24.4.1 Ter plaatse van de aansluiting van het gebogen profiel met het rechte profiel

Als gevolg van grotere toleranties (zie x.3.2) kan er een breedteverschil ontstaan tussen het gebogen en het rechte profiel. Dit is zichtbaar in de aansluiting.

24.4.2 Toleranties op gevelelementen met gebogen onderdelen

De buitenmaten van een element (ramen, deuren of vliesgevels) met gebogen onderdelen mogen ten opzichte van de nominale maten, zie figuur 7):

-    in de hoogte (h), in de richting van het gebogen deel,  niet meer afwijken dan +/- 4 mm
-    in de breedte (b) niet meer afwijken dan plus of min 1,5 mm voor gevelelementen tot 1 m en plus of min 2 mm voor gevelelementen met grotere afmetingen. 

Figuur 7. Buitenmaat toleranties

Screenshot-24.4.2-Figuur 7. Buitenmaat toleranties.png