Afgeronde innovatieprojecten

Onderstaand vindt u een overzicht van R&D projecten die de VMRG de afgelopen jaren ofwel initieerde ofwel waarin ze participeerde. Als aangesloten bedrijf van de VMRG kunt u na inloggen meer informatie over deze projecten vinden.

Second life for raw materials (2015 - 2017)

In 2014/15 vond een verkennend onderzoek plaats naar de recycling van kozijnen in Nederland. Dit leidde tot het project Second life for raw materials. Hierin zijn de mogelijkheden geïnventariseerd voor het sluitend krijgen van de kringloop rondom end-of-life aluminiumschroot uit gevelproducten. Ook wordt geschetst welke stappen er dienen te worden gezet om hiertoe te komen. Binnen het onderzoek zijn de beoogde CO2 reducties en recyclingpercentages zoveel mogelijk gekwantificeerd, waarbij het aandeel logistiek tijdens het proces eveneens is meegenomen. Het resultaat was het tekenen van een convenant, waarin partijen aangaven om samen te werken aan een circulaire geveleconomie. 

Projectpartners: AluEco en SKG-IKOB Certificatie. 

Dit project werd financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken vanuit het MIT R&D programma topsector Logistiek.

Eindrapport Second life for raw materials is voor aangesloten bedrijven te downloaden onder ‘Mijn VMRG’.

Business Modellen voor Circulair Bouwen (2015 - 2017)

In 2014 vond een haalbaarheidsstudie Circulaire Geveleconomie plaats. Het project Business Modellen voor Circulair Bouwen is een vervolg hierop. In het project werden de processen van circulaire bouwmethoden verder uitgewerkt. Verschillende organisatorische, logistieke en zakelijke modellen werden geanalyseerd op doelmatigheid, winstgevendheid en risico’s. 

Projectpartners: Real Capital Systems en VMRG

Het BMCB project werd financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken vanuit het MIT R&D programma topsector Logistiek. 

Samenvatting Business Modellen voor Circulair Bouwen is voor aangesloten bedrijven te downloaden onder ‘Mijn VMRG’.

Constructieve gevels (2016)

Het onderzoek Constructieve gevels beoogt een samenwerking en integratie van verschillende disciplines in de gevel- en staalbouwindustrie. De resultaten zijn vier deelrapporten die de volgende onderwerpen behandelen:  
- architectonische- en bouwkundige aspecten; 
- bouwproces en constructie; 
- functionaliteiten;
- normeringen

Projectpartners: AluEco, Koninklijke Metaalunie, Staalfederatie Nederland, MDS en VMRG

Integrated Façades as a Product Service System (2015 - 2016)

Het project Integrated Façades as a Product Service System bestond uit de volgende onderdelen:

  • het ontwikkelen van een Product Service System (hierna te noemen PSS) georiënteerd bedrijfsplan en een systeemanalyse met definitie bepaling in samenwerking met de toeleveranciers en professionele opdrachtgevers;
  • het in kaart brengen van bestaande ontwerp en engineering processen en organisatiemodellen inclusief de stakeholder relaties en  
  • de Technische ontwikkeling – een schetsontwerp voor de productconfiguratie voor het implementeren van de systemen.

Projectpartners: AluEco, TU Delft en Climate Cick