VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

23.4 Richtlijn voor een 'Montagebestek'

Het montagebestek dient, teneinde menings- en interpretatieverschillen te voorkomen, volledig, duidelijk en eenduidig alle gegevens te bevatten die voor een correcte montage van belang zijn.

Onder de gegevens die een montagebestek dient te bevatten worden verstaan de aansluitdetails, de materiaal specificaties, de interne kwaliteitsbewakingprocedures en de verwerkingsrichtlijnen, noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de montage. Het montagebestek mag niet strijdig zijn met de inhoud van de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen.

Tot het montagebestek dienen bijvoorbeeld te behoren:

  • Een set, ten minste de relevante boven-, onder- en zij-aansluitdetails, standaard- dan wel projectgebonden aansluitdetails;
  • Veel voorkomende varianten in uitvoeringen van aansluitingen zoals steenachtige raamdorpelstenen en metalen waterslagen, een deurkozijn met zijlicht en een kozijn met onderpaneel dat voor het binnenspouwblad langs loopt;
  • Aansluitdetails van uitwendige verstijvingprofielen, zowel horizontaal als verticaal met details van de bevestigingen alsmede het verloop van de dichtingen ter plaatse van de profielen;
  • Een eenduidige en ondubbelzinnige specificatie van alle toe te passen materialen;
  • Beglazingsvoorschriften;
  • Een (of meer) ankerschema('s) met een bevestigingsvoorschrift met afkeurcriterium;
  • Verwerkingsvoorschriften, waarin ten minste instructies zijn opgenomen betreffende;

-    De opslag van elementen en materialen;
-    Het transport van de gevelelementen naar de gevelopening;

  • Voorschriften m.b.t. de te voeren kwaliteitsbewaking;
  • Specifieke voorschriften waaraan bij de montage voldaan moet worden, waaronder ten minste:

-    Aan te houden maximale en minimale voegmaten;
-    Aan te houden maximale en minimale verankeringsafstanden;
-    Voorgeschreven bevestigingsmiddelen (merk, lengte, h.o.h. afstand etc.);
-    Voorgeschreven bescherming en kwaliteit van stelkozijnen, bevestigingsmiddelen etc.;

  • Voorgeschreven ondersteuningen van de kozijnen.

Per project dienen aangepaste/aanvullende details voorhanden te zijn indien zij afwijken van of niet voorkomen bij de standaarddetails. Indien detaillering strijdig is met de criteria waarop de (standaard-)details beoordeeld moeten worden, dan dient de producent de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval dienen per project gevelaanzichten beschikbaar te zijn, waarop de plaats van de verschillende kozijntypen is aangegeven. Tevens dient ondubbelzinnig te zijn aangegeven (bijvoorbeeld op de gevelaanzichten of op aanzichten van elk element afzonderlijk), welk aansluitdetail op welke doorsnede van toepassing is.

Indien het contract met betrekking tot de uitvoering van de montage technische bepalingen bevat, dan worden deze als onderdeel van het montagebestek beschouwd en dienen zulke bepalingen aan het montagebestek toegevoegd te zijn.

Op de bouwplaats dienen de basisgegevens als vermeld in het (van toepassing zijnde gedeelte van het) standaard montagebestek aanwezig te zijn, eventueel aangevuld met specifiek op dat project betrekking hebbende zaken, zoals tekeningen, materiaalspecificaties en verwerkingsvoorschriften etc.). Deze basisgegevens tezamen vormen het zogenaamde 'projectgebonden montagebestek'.