VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

18.2 Garantie

 • Opdrachtnemer staat voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 • In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen.
 • Gebruikt opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestatie  door derden toegeleverde materialen of diensten dan strekt de garantie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer.
 • Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk  dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze deze herstellen of vervangen of opdrachtgever crediteren voor een  evenredig deel van de factuur.
 • Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
  Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
  • De zaak herstelt;
  • De zaak vervangt;
  • Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

         De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

 • Behalve als opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen de kosten van vervanging of herstel voor rekening van opdrachtnemer tot ten hoogste dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op  de vervaardigings- en montagekosten van het desbetreffende onderdeel, dan wel tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer. De verdeling van de waarde van het geleverde is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van het factuurbedrag als volgt:
  a.    Werkvoorbereiding           10%
  b.    Profielen en plaatwerk      30%
  c.    Oppervlaktebehandeling  10%
  d.    Afdichtingen                      5%
  e.    Glas en panelen                20%
  f.    Hang- en sluitwerk e.d.     10%
  g.    Overige materialen            5%
  h.    Algemene kosten              10%
         
  Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag elk met 10% worden verminderd.
 • Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegen­heid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer het gebruik van aanwezige energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.
 • De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.
 • Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantie­termijn niet verlengd of vernieuwd.
 • Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
  a. Verwering en/of normale slijtage;
  b. Onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
  c. Het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst is opgenomen;
  d. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
  e. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
  f. Vormveranderingen in bouwkundige constructies,  van  niet  op  de  juiste  wijze  uitgevoerde  bouw-,  herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
  g. Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
  h. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® genoemde voorschriften, eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast;
  i. Door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
  j. Filiforme corrosie;
  k. Kleurverschillen en/of glansverlies overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst, is opgenomen;
  l. Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
  m. Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;
  n. Het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
  o. (Thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
  p. Warmtebelasting boven de 70°C;
  q. Kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;
  r. Afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit.