VMRG Kwaliteitseisen en adviezen

Dé basis voor het VMRG Keurmerk. Alle bedrijven met VMRG Keurmerk worden op deze hoge eisen gekeurd. Schrijf het VMRG Keurmerk voor in uw bestek, dan bent u verzekerd van een kwaliteitsgevel.

Filter

Selecteer
Hoofdstuk/Paragraaf

19.4 Documenten: CE-markering en 'Declaration of Performance'(DOP)

19.4.1 Document CE-markering

Op de CE-markering kunnen de prestaties vermeld worden van de in de hEN (geharmoniseerde Europese Norm) genoemde essentiële karakteristieken voor het product. Voor ramen en deuren zijn deze als volgt:

 • Weerstand tegen externe brand
 • Reactie op brand
  • Brandwerendheid (E + EI)
  • Rookwerendheid
  • Zelfsluitend
 • Waterdichtheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Windbestendigheid
 • Weerstand tegen sneeuw en permanente belasting
 • Stootvastheid
 • Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen
 • Hoogte
 • Ontgrendelbaarheid
 • Geluidprestatie
 • Warmteoverdracht
 • Stralingseigenschappen
 • Luchtdoorlatendheid


Voor vliesgevels zijn de essentiële karakteristieken grotendeels gelijk. Hiervoor wordt echter verwezen naar bijlage ZA van EN 13830.

Afhankelijk van het project waarin de gevel wordt toegepast kan het zijn dat niet alle essentiële karakteristieken verklaard hoeven te worden. Zo zijn de brand gerelateerde karakteristieken niet altijd van toepassing. In dat geval hoeft een karakteristiek niet op de CE-markering vermeld te worden.

De CE-markering die bij een product moet worden meegeleverd dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

 1. CE-afbeelding
 2. Laatste twee cijfers van het jaar waarin het werd aangebracht
 3. Naam en contactgegevens van de fabrikant
 4. Unieke identificatiecode voor het producttype
 5. Referentie naar de bijbehorende DoP (DoP-nummer)
 6. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm (hEN) (bijv. EN 13830: 2003)
 7. Beoogde toepassing(en) volgens hEN
 8. Dezelfde prestaties voor de essentiële eigenschap(pen) als opgegeven in de DoP (Opmerking: NPD’s uit DoP kunnen op de CE-markering weggelaten worden)
 9. Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.


Een voorbeeld van een CE-markering is hieronder weergegeven.

Voorbeeld van een CE-markering voor ramen en deuren

19.4.1 Aluminium_CE-markering_Voorbeeld.jpg

19.4.2 DoP-verklaring

Naast het feit dat een product vergezeld moet worden van een CE-markering dient de VMRG gevelbouwer een prestatieverklaring (DoP) af te geven aan de afnemer van het product. Hiermee neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de opgegeven prestaties. Dit document wordt opgesteld wanneer het product op de markt wordt gebracht, in de (voer)taal van de lidstaat waar het product op de markt zou moeten verschijnen.

Op deze DoP dient voor alle essentiële karakteristieken vermeld te worden wat de prestatie is. Indien de prestatie niet bekend is kan volstaan worden met de vermelding van “npd” wat staat voor “no performance determined”.

De DoP-verklaring dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

 1. DoP-nummer;
 2. Referentie naar het producttype;
 3. Naam en contactgegevens van de fabrikant;
 4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) (zie betreffende geharmoniseerde Europese norm (Eng. afkorting: hEN);
 5. Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm d.d.;
 6. Beoogde toepassing(en) volgens hEN;
 7. Voor de beoogde toepassing(en), een lijst van alle essentiële eigenschappen:
  • Prestatie (niveau / klasse / beschrijving) van tenminste één essentiële eigenschap;
  • Essentiële eigenschappen zonder opgegeven prestatie, aangegeven door "NPD" (No Performance Determined: geen prestatie vastgesteld);
  • Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.
 8. Verklaring van verantwoordelijkheid en ondertekening.

Een voorbeeld van een DoP-verklaring is hieronder weergegeven.

Voorbeeld van een DoP-verklaring voor deuren

19.4.2 Aluminium_CE-markering_DoP.jpg


De norm voor brand- en rookwerende ramen en deuren (hEN 16034) valt ook onder de CPR, dit betekent dat een CE-markering gegeven moet worden. De norm voor binnendeuren (prEN 14351-2) is nog niet aangewezen in een OJEU. Het is dus ook nog niet toegestaan om dergelijke producten te voorzien van een CE-markering en om hiervoor een DoP-verklaring af te geven.

19.4.3 Combinatie document

Op basis van de vereiste inhoud en de voorkeur van de fabrikant bestaat er de mogelijkheid om de DoP en de CE-markering op dezelfde pagina te combineren. In dat geval moet het document voldoen aan de verplichtingen van beide documenten en voor beide doeleinden worden aangeboden. Eindproducten moeten vergezeld gaan van de CE-markering, maar de DoP mag apart worden overhandigd.